𝐙𝐚𝐤𝐮𝐩 𝐨 𝐰𝐚𝐫𝐭𝐨ś𝐜𝐢 𝐩𝐨𝐰𝐲ż𝐞𝐣 𝟏𝟏𝟗 𝐳ł - 𝐰𝐲𝐬𝐲ł𝐤𝐚 𝐠𝐫𝐚𝐭𝐢𝐬. (𝐏𝐚𝐜𝐳𝐤𝐨𝐦𝐚𝐭𝐲 𝐈𝐧𝐏𝐨𝐬𝐭, 𝐊𝐮𝐫𝐢𝐞𝐫 𝐃𝐏𝐃) 𝐖𝐲𝐠𝐨𝐝𝐧𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐲 𝐩ł𝐚𝐭𝐧𝐨ś𝐜𝐢: 𝐛𝐥𝐢𝐤, 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐥𝐞𝐰𝐲𝟐𝟒, płatności odroczone

Regulamin


I. Warunki ogólne


1. Sklep internetowy "Bingosklep.com" obsługiwany jest przez PP IMPEX s.c. (26-600 Radom, ul. Inżynierska 9B) znajduje się pod adresem www.bingosklep.com umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
Biuro obsługi sklepu czynne jest poniedziałek-piątek w godz. 7:00-14:00, tel. 887 044 199.

2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
 

II. Składanie i realizacja zamówień


1. Podany przez kupującego adres e-mail, numer telefonu może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień w sklepie.

2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego na stronach sklepu internetowego. Potwierdzeniem dokonanego zakupu jest wystawiany przez Sprzedawcę paragon lub na żądanie Klienta faktura, wysyłane na adres e-mail wskazany przez Klienta. 

3. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

  • Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.
  • Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
  • Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Inżynierska 9B, 26-600 Radom – w Dni Robocze, w godzinach uzgodnionych między Kupującym a Sprzedawcą.
Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 dni roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
Bank: ALIOR BANK
Numer rachunku: 59 2490 0005 0000 4530 8996 6714

 

Płatności:
4.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
4.3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 

III. Realizacja zamówień


1. Zamówione produkty wysyłamy  zazwyczaj w ciągu 1-2 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty, a pobraniowe w ciągu 1-2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
Czas doręczenia  przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej wynosi zwykle 2 - 3 dni robocze od momentu nadania.

2. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

3. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.

4. Kupujący posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.

5. Koszty przesyłki naliczane są zgodnie z cennikiem .

6. W przypadku wysyłki zagranicznej prosimy o kontakt w celu ustalenia kosztów transportu.
 

IV. Odstąpienie od umowy.


1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki zgodnie z ustawą  o ochronie niektórych praw konsumentów.

2. Zwracany produkt powinien być starannie zabezpieczony i odesłany na adres: PP "Impex" sc, Al.Kasztanowa 24, 26-652 Milejowice.

3. Klient może odstąpić od umowy przesyłając informację e-mailem lub telefonicznie o treści: ODSTĘPUJĘ OD UMOWY, numer zamówienia .........
Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego (pobierz .pdf 50kB). Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 

V. REKLAMACJE Z TYTUŁU BRAKU ZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ


1 W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Reklamacje i roszczenia z tytułu braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży powinny być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami.

2 Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

3 Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

  • pisemnie na adres: PP "Impex" Al. Kasztanowa 24, 26-652 Milejowice;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zakupy@bingospa.pl

4 Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

(1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

(2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz

(3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5 Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. Sprzedawca rozpatruje reklamacje z korzyścią dla Kupującego. 

6 Klient udostępnia, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Sprzedawcy reklamowany Towar a Sprzedający odbiera Towar na swój koszt chyba, że Sprzedający uzna, że przesłanie Towaru jest zbędne dla wyjaśnienia sprawy. 

7 Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 6.6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 6.5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady.

VI. Polityka Prywatności

Bingosklep.com ogranicza zbieranie informacji o swoich klientach do niezbędnego minimum - dane te podają Kupujący w momencie składania zamówienia, wypełniania formularza zamówienia bądź rejestracji swojego konta. Dane te wykorzystywane są tylko do kontaktu z Kupującym oraz przy wykonywaniu listów przewozowych dołączanych do przesyłek.

Dbamy o to by dane osobowe naszych Klientów były doskonale strzeżone. Spełniamy normy, które nakłada na nas ustawa z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 02.101.926 z póź. zm.). Nowoczesna platforma informatyczna oraz systemy zabezpieczeń gwarantują najwyższe bezpieczeństwo mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolę przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Złożenie zamówienia oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę PP Impex sc, będącą właścicielem sklepu internetowego Bingosklep.com, danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Pz.U.N 133 poz. 883).


Kupujący ma prawo do wglądu oraz pełnej edycji swoich danych osobowych za pośrednictwem panelu. Dostęp do panelu odbywa się ze strony głównej poprzez kliknięcie Moje konto. Kupujący może też samodzielnie usunąć swoje dane z bazy Bingosklep.com. Warunkiem samodzielnego dokonania zmian lub usunięcia danych osobowych z bazy jest zakończenie wszystkich transakcji. W trakcie realizacji zamówienia zmiany mogą być dokonane jedynie po skontaktowaniu się z obsługą Bingosklep.com

Prosimy o samodzielne dbanie o bezpieczeństwo swojego konta w naszym serwisie. Należy stosować się do następujących zasad:

  • nie podawać nikomu swojego hasła
  • stosować hasło zawierające przynajmniej 6 znaków w tym co najmniej jedną cyfrę
  • zmieniać hasło regularnie; jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, zmień hasło natychmiast
  • unikać stosowania tych samych haseł w różnych serwisach
  • korzystając z obcego komputera nigdy nie zapisywać haseł w przeglądarce, a po zakończeniu eksploracji wylogować się z serwisu

W sytuacji, gdy stwierdzimy, że przy logowaniu do Twojego konta doszło do kilku nieudanych prób, otrzymasz stosowną informację i prośbę o kontakt z naszym pracownikiem.


VI. Postanowienia końcowe


1. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).  Ewentualne spory zostaną poddane właściwym sądom powszechnym.